• คณะผู้บริหาร
  • ประวัติโรงพยาบาล
  • วิสัยทัศน์
 

ประวัติโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

 ปี ๒๕๒๓ ทบ.ได้จัดตั้งหน่วย จทบ.พ.ล. ( ส่วนแยกที่ ๑ ตาก ) ซึ่งมีที่ตั้งถาวรอยู่ที่ค่ายวชิรปราการ ถนนจรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จว.ตาก เพื่อทำการส่งกำลัง บำรุงให้กับ ผส.ร.๔ พัน.๔ ซึ่งมี รพ.จทบ.พ.ล. ( ส่วนแยกที่ ๑ ตาก ) เป็นหน่วยในอัตราที่ให้บริการทางการแพทย์ โดยใช้อาคาร บก.จทบ.พ.ล. ( ส่วนแยกที่ ๑ ตาก ) เปิดเป็นที่ทำการชั่วคราว  
               ปี ๒๕๒๗ ทบ.อนุมัติให้เปลี่ยนนามหน่วย จทบ.พ.ล.( ส่วนแยกที่ ๑ ตาก )เป็น จทบ.พ.ล. (ส่วนแยกตาก)จึงได้เปลี่ยนชื่อนามหน่วย เป็น รพ.จทบ.พ.ล.( ส่วนแยกตาก )อาศัยอาคารโรงนอนทหารเปิดเป็นที่ทำการชั่วคราว
                ปี ๒๕๓๓ จทบ.พ.ล.(ส่วนแยกตาก ) ได้แปรสภาพ การจัดหน่วยเป็น จทบ.ต.ก. และ รพ.จทบ.พ.ล. ( ส่วนแยกตาก ) จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น รพ.ค่ายวชิรปราการ โดยจัดตั้งหน่วยตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ )ลับที่ ๑๖๒ / ๓๓ ลง ๑๓ ก.ย. ๓๓ ใช้ อจย.หมายเลข ๘ – ๕๖๖ (๒๕ ม.ค. ๓๒) รพ.ทบ.ขนาด ๓๐ เตียง และได้อาศัยอาคารของ บก. ร.๔ พัน. ๕ เดิมซึ่งยุบหน่วย ปรับปรุงเปิดเป็นที่ทำการของ รพ.  
                 ปี ๒๕๓๘ ทบ.อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้าง รพ.ตามแบบ รพ.ทบ.ขนาด ๓๐ เตียง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ รพ.ค่ายวชิรปราการในปัจจุบันนี้เมื่อก่อสร้างเสร็จจึงได้เคลื่อนย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบันในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๔๐ จึงนับเอาวันที่ ๑๒ ก.พ.ของทุกปี เป็นวัน ครบรอบวันสถาปนาหน่วย รพ.ค่ายวชิรปราการ
                                                                                                                                     คำสั่งการจัดตั้งหน่วย 
               ปัจจุบัน รพ.ค่ายวชิรปราการ จัดหน่วยตามคำสั่ง ทบ. ( เฉพาะ ) ที่ ๘/๔๕ ลง ๑ ก.พ. ๔๔ปรับการจัดหน่วย จากเดิม ใช้ อจย.หมายเลข ๘ – ๖๖ ( ๒๕ ม.ค. ๓๒ ) รพ.ทบ.ขนาด ๓๐ เตียง เป็นใช้ อจย.หมายเลข ๘ – ๕๖๕ ( ๒๕ ม.ค.๓๒ ) รพ.ทบ.ขนาด ๙๐ เตียง ( บรรจุกำลังพลอัตราลด ๖๐ เตียง )
 
                                                                                                                          งานที่สำคัญของหน่วยและกำลังพล
              ให้บริการแพทย์แก่กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ รวมตลอดถึงการส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ให้ กับหน่วยในพื้นที่ค่ายวชิรปราการ และที่ได้รับมอบ ประกอบด้วย จทบ.ต.ก.ปัจจุบันเป็น มทบ.๓๑๐ , กกล. นเรศวร ฯ  ร.๑๔ ,  ร.๑๔ พัน.๑ ,  และ ทพ. ๓๕

 

 

วิสัยทัศน์ 

โรงพยาบาลทหารชั้นนำระดับปฐมภูมิ ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของกำลังพล ครอบครัวและประชาชน