พ.อ.พัฒนพงค์  มีระเสน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

พ.ท.คชาสินธุ์  วงษ์ท้าว

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

พ.อ.หญิงพิมพกานต์  ประกอบการ

ช่วยราชการ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ